RS HEAA
RS HEAA

 

Управни одбор је орган ЈУ Агенцијe за акредитацију високошколских установа Републике Српске, који управља радом Агенције. Управни одбор има пет чланова. Четири члана именује и разрјешава Влада Републике Српске, након спроведеног конкурса јавне конкуренције, док се члан Управног одбора из реда студената именује на приједлог Уније студената Републике Српске. Предсједник и чланови Управног одбора именују се на период од четири године, с могућношћу једног реизбора, изузев представника студената чији мандат траје једну годину.

Надлежности Управног одбора Агенције:

  • доноси Статут Агенције
  • доноси Годишњи програм рада и Финансијски план Агенције и одлучује о измјенама истих по указаним потребама
  • одлучује о пословању Агенције, разматра и усваја Извјештај о пословању и годишњи обрачун Агенције
  • доноси Правилник о унутрашњој систематизацији радних мјеста Агенције
  • доноси опште акте и документе којима се регулише поступак акредитације у складу са важећим међународним и домаћим прописима и стандардима
  • доноси друге опште и појединачне акте везане за остваривање циљева и задатака Агенције и обезбјеђује законитост рада Агенције у складу са законом и Статутом
  • именује сталне и привремене комисије и друга тијела
  • врши и друге послове утврђене законом, актом о оснивању и Статутом

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA