RS HEAA
RS HEAA

 

ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске je јавна установа која има својство правног лица, са правима и обавезама утврђеним Законом о високом образовању Републике Српске, стандардима и упутствима за осигурање квалитета.

Агенција је самостална, независна и непрофитабилна организација, која je oснована одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-273/11 од 24.02.2011. године.

Основна дјелатност Агенције јесте aкредитација високошколских установа и студијских програма који се изводе на високошколским установама у Републици Српској, у складу са важећим стандардима и критеријумима.

 

Изјава о мисији и вриједностима ЈУ Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске (Агенција)

Агенција је установа која његује културу квалитета у високом образовању Републике Српске. За нас је квалитет процес фокусиран на дијалог и развој.

Агенција је одана принципима Европског простора високог образовања и активно учествује у европским и свјетским мрежама за обезбјеђење квалитета.

Агенција континуирано прати и анализира трендове и научна истраживања у високом образовању, примјењујући их у сопственим процесима и креирајући холистички приступ унапређењу квалитета високошколских установа и студијских програма као јединствене цјелине.

Агенција је посвећена партнерском односу са високошколским установама, кроз стручну подршку унапређењу квалитета у науци и образовању и кроз заједничке пројекте.

Агенција је посвећена партнерском односу са студентима, стимулишући их да се активно укључе у креирање процеса учења, подучавања и провјере знања усмјерених на студента.

Агенција афирмише понашање базирано на професионализму и поштовању, како код својих запосленика, тако и код других учесника у процесима обезбјеђења квалитета.  Одбацујемо сваки вид дискриминације и нетолеранције.

Агенција своје дјеловање заснива на поузданости и отворености и чини доступним  све информације из дјелокруга свога рада које су од важности за систем високог образовања.

Агенција, у поступку акредитације, примјењује методе провјере засноване на савременим методологијама обезбјеђења квалитета. Посебну пажњу посвећујемо независности процеса акредитације и објективности одлуке о исходу акредитације.

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA